Flera ekonomiord på nyordslistan för 2017

Omkring jul varje år presenterar myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) en lista över så kallade nyord. Det handlar om ord som har blivit populära i vardagstal under året, eller som på andra sätt har fått ett brett genomslag, till exempel i nyhetsrapportering eller politiska uttalanden.

I nyordslistan för 2017 finns flera ord som har direkt med ekonomi att göra. Ett par av dem kanske bara lever kvar i något eller ett par år medan andra blir mer permanenta i språkbruket. Testa dig själv – vet du vad följande nyord för 2017 betyder?

Bonus/malus

Bonus/malus är latin för belöning/straff, och det används ofta när det handlar om att skapa ekonomiska incitament att ”göra rätt”. Under 2017 har orden använts i samband med införandet av olika incitamentssystem för att köpa mer miljövänliga fordon. I det mest aktuella sammanhanget, det vill säga det som rör fordonsbeskattning av personbilar, innebär bonus/malus att den som har en gammal bil som släpper ut mycket koldioxid får betala en slags straffskatt. Den som å andra sidan köper en mer miljövänlig bil får en ”bonus” i form av lägre skatt eller skattebefrielse.

Blockkedja

Blockkedja är en teknisk term som har kommit i ropet i kölvattnet av kryptovalutornas framväxt under året. Särskilt är det då bitcoin som har varit i ropet. Blockkedja, eller blockchain på engelska, handlar om tekniska system som möjliggör automatisk och ögonblicklig verifiering av förändringar i data.

För kryptovalutor som bitcoin är det blockkedjan som möjliggör handeln i valutorna. När en förändring i ett innehav sker verifieras denna förändring i en enorm mängd databaser i princip momentant. På så sätt säkras att alla uppgifter i systemet är korrekta. Det är också blockkedjetekniken som gör att det för kryptovalutor inte finns någon centralfunktion.

Framtidsfullmakt

Fram till den 1 juli 2017, då lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft, var det förmodligen inte många utanför riksdagshuset som kände till begreppet framtidsfullmakt. Det är förmodligen inte så många som känner till det nu heller omkring ett halvår efter ikraftträdandet!

Alla kan upprätta en framtidsfullmakt. Idén med detta slags instrument är att fullmaktsgivaren i förväg kan bestämma hur och när en fullmaktshavare får träda i fullmaktsgivarens ställe i exempelvis ekonomiska frågor. En framtidsfullmakt kan till exempel användas av en äldre person som vill säkra att ekonomiska frågor kan hanteras av någon närstående utifrån de regler som fullmaktsgivaren ställer upp.

Hyberavdrag

Hyberavdrag är ett annat ekonomiskt nyord enligt Språkrådet. Inte heller detta ord torde användas i särskilt stor utsträckning. Förledet ”hyber” är en slags sammansättning av hyra, begagnat och reparation och idén är att ordet ska utgöra en sammanfattning av avdragsreglerna för dessa tjänster på samma sätt som de populära förkortningarna rut och rot gör.

Hyberavdraget, eller skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster, är ett avdrag på 50% av arbetskostnaden för reparation och underhåll av bland annat vitvaror. Reglerna anknyter egentligen till reglerna om rut-avdraget till exempel vad gäller maximalt avdrag per person och år.